لیست قیمت خدمات

بسته های خدماتی ما

لیست پلن های اشتراکی و اختصاصی

_

پلن شماره ۱

۵۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 25 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - 1
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۲

۱۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 50 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - 1
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۳

۲۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 100 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - 2
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۴

۴۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 200 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - 4
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۵

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 1000 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • com.نام وب سایت شما.webinar
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین

پلن شماره ۶

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 2000 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • com.نام وب سایت شما.webinar
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین

پلن شماره ۷

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 3000 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • com.نام وب سایت شما.webinar
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین

پلن شماره ۸

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 4000 کابر همزمان
 • تعداد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • com.نام وب سایت شما.webinar
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین